#budujzkonekt

Regulamin programu lojalnościowego


§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Partnerskim prowadzonym przez Organizatora.
 2. Organizatorem Programu jest KONEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000598893, NIP: 9662102023, REGON: 363632084, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Wiewiórcza 111, 15-532 Białystok, adres poczty elektronicznej (e-mail): firma@grupakonekt.pl numer telefonu: +48 799 338 187.
 3. Program partnerski ma na celu promowanie marki KONEKT wśród Wykonawców oraz rozszerzenie sprzedaży produktów Organizatora.
 4. Każdy Partner z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Programu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Warunkiem przystąpienia oraz uczestnictwa Partnera w Programie jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
 6. Program obowiązuje na terenie Polski.
 7. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i nie podlega przeniesieniu na inny podmiot.
 8. Prawa związane z Programem nie mogą być sprzedawane, przenoszone ani zbywane w inny sposób, nie mogą być również przedmiotem żadnych innych czynności, z wyjątkiem tych określonych w niniejszym Regulaminie Programu.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2 DEFINICJE

 1. REGULAMIN – niniejszy regulamin Programu Partnerskiego.
 2. PROGRAM - program partnerski realizowany przez Organizatora, skierowany do Przedsiębiorców realizujących zlecenia budowlane lub świadczących usługi z zakresu montażu ogrodzeń.
 3. ORGANIZATOR – KONEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000598893, NIP: 9662102023, REGON: 363632084, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Wiewiórcza 111, 15-532 Białystok, adres poczty elektronicznej (e-mail): firma@grupakonekt.pl , numer telefonu: +48 799 338 187.
 4. PARTNER, WYKONAWCA – Przedsiębiorca, który chce wziąć udział lub biorący udział w Programie.
 5. PRZEDSIĘBIORCA- osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 6. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – formularz udostępniony Partnerowi przez handlowca zatrudnionego przez Organizatora, umożliwiający Partnerowi Zgłoszenie Udziału w Programie Partnerskim.
 7. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU – oświadczenie woli wyrażające chęć przystąpienia do Programu składane przez Partnera poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego lub mailowo na adres Organizatora.
 8. KONTO PARTNERA - konto Wykonawcy prowadzone w systemie teleinformatycznym Organizatora dostępne na stronie zaprojektujogrodzenie.pl

§ 3 ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE

 1. Partnerem Programu może zostać Przedsiębiorca:
  1.1. realizujący zlecenia budowlane lub świadczący usługi z zakresu montażu ogrodzeń,
  1.2. wykonujący zlecenia przy użyciu produktów Organizatora,
  1.3. który samodzielnie zgłosił swój udział w Programie lub został zgłoszony do Programu przez handlowca zatrudnionego przez organizatora.
 2. Wykonawca, aby wziąć udział w Programie może:
  2.1. zgłosić swój udział poprzez przesłanie wiadomości mailowej do Organizatora na adres: admin@grupakonekt.pl
  2.2. lub wypełnić Formularz Zgłoszeniowy udostępniony przez handlowca zatrudnionego przez Organizatora.
 3. Udział w Programie Partnerskim umożliwia Partnerowi zbieranie punktów, które na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, Partner będzie mógł wymieniać na nagrody rzeczowe.
 4. Wymiana punktów na nagrody następuje zgodnie z § 4 niniejszego Regulaminu.
 5. Zamieszczone na stronie internetowej https://konektogrodzenia.pl/budujzkonekt informacje o możliwości i sposobach przystąpienia do Programu Partnerskiego stanowią jedynie zaproszenie do składania ofert zawarcia umowy partnerskiej zgodnie z pkt 2 niniejszego paragrafu.
 6. W celu zawarcia umowy partnerskiej Partner zainteresowany uczestnictwem w Programie Partnerskim powinien dokonać następujących czynności:
  6.1. wysłać wiadomość mailową do Organizatora na adres admin@grupakonekt.pl z informacją o chęci uczestnictwa w Programie i swoimi danymi lub wypełnić Formularz Zgłoszeniowy udostępniony przez handlowca Organizatora,
  6.2. zapoznać się z Regulaminem Programu Partnerskiego i dokonać akceptacji jego treści,
  6.3. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Organizator Programu jest uprawniony do zażądania okazania przez Partnera dodatkowych dokumentów potwierdzających jego status prawny. Brak zastosowania się do żądania Organizatora, o którym mowa w zdaniu poprzednim, uprawnia Organizatora do zawieszenia udziału Partnera w Programie Partnerskim.
 8. Po spełnieniu przez Partnera warunków, o których mowa w pkt 8, Organizator:
  8.1. rejestruje Wykonawcę w swoim systemie jako Partnera i przesyła Partnerowi maila potwierdzającego jego uczestnictwo w Programie i zawierającego dane logowania do Konta na stronie zaprojektujogrodzenie.pl
  8.2. przesyła do Partnera paczkę powitalną oraz materiały reklamowe Organizatora.
 9. Umowa partnerska między Wykonawcą i Organizatorem zostaje zawarta z chwilą zarejestrowania przez Organizatora Konta Partnera w swoim systemie teleinformatycznym, zgodnie z pkt 8.1 niniejszego paragrafu.
 10. Partnerzy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w ramach Programu Partnerskiego.
 11. Partner jest zobowiązany do dbania o dobre imię Organizatora i jego marki oraz promowania Produktów Organizatora m.in. poprzez przekazywanie materiałów reklamowych Organizatora (ulotek, katalogów) klientom końcowym.


§ 4 ZASADY DOTYCZĄCE ZBIERANIA I WYMIANY PUNKTÓW

 1. Warunkiem koniecznym do naliczenia punktów w ramach Programu Partnerskiego jest poinformowanie Organizatora o nowo rozpoczętej inwestycji lub zleceniu, przy wykonaniu którego użyte zostaną produkty Organizatora.
 2. Wykonawca dokonuje zgłoszenia, o którym mowa w pkt 1:
  2.1. poprzez przesłanie wiadomości mailowej do Organizatora na adres: admin@grupakonekt.pl
  2.2. telefonicznie, kontaktując się z handlowcem współpracującym z Organizatorem i działającym na terenie Wykonawcy.
 3. W celu otrzymania punktów za dane zlecenie lub inwestycję Partner ma obowiązek:
  3.1. skompletować naklejki umieszczone na paletach z produktami Organizatora i przesłać kody widniejące na każdej z naklejek na adres mailowy: admin@grupakonekt.pl
  3.2. przesłać mailowo do Organizatora zdjęcia ukończonego przez Wykonawcę zlecenia lub inwestycji.
 4. Na podstawie informacji, danych oraz zdjęć przesłanych przez Wykonawcę, Organizator weryfikuje spełnienie przez Partnera warunków, o których mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu. Pozytywna weryfikacja powoduje dopisanie odpowiedniej ilości punktów do Konta Partnera dostępnego na stronie zaprojektujogrodzenie.pl. O przypisaniu punktów do Konta Organizator informuje Partnera wysyłając do niego powiadomienie mailowe.
 5. Punkty naliczane są według zasady 1 punkt za 1 wybudowany element (oznacza to, że jeśli Wykonawca zbuduje ogrodzenie z 500 pustaków i 100 daszków zakupionych od Organizatora, otrzyma 600 punktów).
 6. Oprócz naliczania Punktów zgodnie z postanowieniami, o których mowa w pkt od 1 do 5 niniejszego paragrafu, Organizator zastrzega sobie prawo do przyznawania Partnerom dodatkowych Punktów za zrealizowanie zlecenia lub inwestycji z wykorzystaniem produktów Organizatora w konkretnym kolorze lub modelu budowy.
 7. Partner po zalogowaniu do Konta Partnera dostępnego na stronie zaprojektujogrodzenie.pl ma podgląd do ilości zgromadzonych punktów oraz katalogu nagród, na które mogą one zostać wymienione.
 8. Punkty zebrane w Programie, Partner może wymieniać tylko w czasie trwania programu (czyli od 15 września 2023 do 15 września 2025 roku) na nagrody z bieżącego asortymentu widocznego na stronie internetowej zaprojektujogrodzenie.pl w zakładce „Nagrody". Po upływie terminu wskazanego w zdaniu poprzednim, zgromadzone przez Partnera punkty tracą ważność i Partner traci możliwości ich wymiany na nagrody.
 9. Wymiana punktów na Nagrody.
  9.1 Aby zamówić daną nagrodę, Partner musi wybrać ją spośród nagród dostępnych w panelu znajdującym się na stronie
  zaprojektujogrodzenie.pl. Warunkiem zamówienia konkretnej nagrody jest posiadanie wystarczającej liczby punktów na Koncie oraz wykonanie procedury opisanej w niniejszym punkcie,
  9.2 w celu dokonania wymiany na zasadach opisanych w Regulaminie konieczne jest wypełnienie Formularza dostępnego na stronie www.zaprojektujogrodzenie.pl, wskazanie wszelkich wymaganych informacji oraz finalizacja za pomocą właściwego przycisku,
  9.3 skuteczne dokonanie wymiany wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty za wybraną Nagrodę w wysokości
  1 zł,
  9.4 opłata ma na celu weryfikację Partnera,
  9.5 opłata, o której mowa w pkt 9.3 niniejszego Paragrafu powinna zostać uiszczona na rachunek bankowy nr: 26 1050 1953 1000 0023 7335 9716 (ING Bank Śląski S.A.), KONEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP: 9662102023, adres do doręczeń: ul. Wiewiórcza 111, 15-532 Białystok. W tytule przelewu należy wskazać dane identyfikujące Partnera.
  9.6 opłata, o której mowa w pkt 9.3 nie stanowi Ceny Nagrody, ani nie może być uznana za ekwiwalent świadczenia Organizatora, a ponadto ma jedynie charakter funkcjonalny.
 10. Nagrody zostaną wysłane na adres, który Partner podał przystępując do Programu lub na adres, który wynika ze zmienionych przez Partnera danych.
 11. Koszt dostarczenia nagród do Partnera ponosi Organizator.
 12. Wymiana punktów na nagrodę zostanie potwierdzona przez Organizatora mailowo.
 13. Jeżeli nie będzie możliwe spełnienie świadczenia z tego powodu, że artykuł lub artykuły wybrane przez Partnera nie są dostępne, Partner zostanie niezwłocznie o tym fakcie powiadomiony (najpóźniej w ciągu 30 dni od zamówienia nagrody/nagród) i wymienione punkty zostaną zwrócone na jego Konto.

§ 5 TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Wszelkie reklamacje związane z udziałem w Programie Partnerskim Partner może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: admin@grupakonekt.pl
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
 4. Odpowiedź Organizatora w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 6 WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O UDZIAŁ W PROGRAMIE PARTNERSKIM

 1. Partner może wypowiedzieć umowę o udział w Programie Partnerskim. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 2. Organizator może zawiesić udział Partnera w Programie Partnerskim lub wypowiedzieć mu umowę partnerską ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy Partner narusza Regulamin, w szczególności, gdy dokonuje on czynności o charakterze bezprawnym.
 3. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 4. Organizator oraz Partner mogą rozwiązać umowę partnerską w każdym czasie w drodze porozumienia stron.


§ 7 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych w związku z realizacją Programu Partnerskiego jest KONEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000598893, NIP: 9662102023, REGON: 363632084, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Wiewiórcza 111, 15-532 Białystok, adres poczty elektronicznej (e-mail): firma@grupakonekt.pl numer telefonu: +48 799 338 187.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Partnerów:
  2.1. w celu realizacji Programu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda),
  2.2. oraz po wyrażeniu odrębnej zgody przez Partnera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile Partner wyraził stosowną zgodę.
 3. Dane osobowe Partnerów przechowywane są przez Organizatora tak długo, jak trwa zgoda, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.
 4. Podanie danych osobowych przez Partnera jest dobrowolne.
 5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  5.1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  5.2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  5.3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 6. Dane Partnera mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku istnienia ku temu odpowiedniej podstawy prawnej lub odpowiednich stosunków umownych. Odbiorcami danych mogą być m.in.: biura księgowe,podmioty zajmujące się obsługą zewnętrznych systemów IT, podmioty zajmujące się obsługą prawną, uprawnione organy państwowe.
 7. Organizator przetwarza dane Partnerów wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 8. Partner ma prawo do:
  8.1. dostępu do danych – art. 15 RODO,
  8.2. sprostowania danych – art. 16 RODO,
  8.3. usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO,
  8.4. ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO,
  8.5. przeniesienia danych – art. 20 RODO,
  8.6. sprzeciwu – art. 21 RODO,
  8.7. cofnięcia zgody – art. 7 ust. 3 RODO (przy czym wycofanie zgody nie powoduje tego, iż przetwarzanie przed jej wycofaniem było niezgodne z prawem).
 9. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 8 należy przesłać stosowne żądanie na adres mailowy rodo@grupakonekt.pl
 10. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Program partnerski będzie prowadzony przez Organizatora przez okres 24 miesięcy od dnia 15.09.2023 roku do 15.09.2025 roku.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym momencie.
 3. Organizator nie jest odpowiedzialny wobec Partnerów za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałe z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania strony zaprojektujogrodzenie.pl umożliwiającej dostęp do Konta.
 4. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Partnerów w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Partnera z Programu Partnerskiego oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Partner łączy się z systemem.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec Partnerów za utratę danych Partnerów powstałą w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich.
 6. Organizator nie odpowiada wobec Partnerów za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu danych oraz materiałów umieszczonych w ramach Programu.
 7. Organizator nie odpowiada wobec Partnerów za:
  7.1. jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Partnera,
  7.2. szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,
  7.3. niemożność zalogowania się do Konta spowodowaną w szczególności: jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stosunki prawne zawierane przez Partnerów z klientami końcowymi, w szczególności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zlecenia lub inwestycji przez Partnera.
 9. Partner ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu.
 10. Zmiany dokonane w Regulaminie przez Organizatora, wiążą Partnera, pod warunkiem, iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Partnera o zmianach.
 11. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 12. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem a Partnerem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.