Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy Państwa, że:
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest KONEKT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Wiewiórcza 111, 15-532
  Białystok, NIP: 9662102023, REGON: 363632084, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem , numer KRS: 0000598893
 2. Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: firma@konektkominy.pl lub adresem pocztowym: KONEKT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Wiewiórcza 111, 15-532 Białystok,
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. prowadzenia korespondencji związanej z działalnością gospodarczą KONEKT Sp. z o.o.,
  2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na KONEKT Sp. z o.o.,
  3. realizacji umów zawartych z kontrahentami KONEKT Sp. z o.o.,
  4. w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. Odbiorcami Państwa danych są podmioty współpracujące gospodarczo z Administratorem, w szczególności świadczące na rzecz Administratora usługi obsługi kadr, płac, księgowości, usługi BHP, usługi IT, usługi pocztowe, usługi bankowe, usługi prawne. Administrator ujawnia tym podmiotom dane osobowe wyłącznie gdy jest to konieczne do realizacji celu przetwarzania.
 6. Państwa dane mogą zostać również ujawnione innym podmiotom, w tym podmiotom publicznym, jeżeli na podstawie przepisu powszechnie obowiązującego prawa, administrator będzie zobowiązany ujawnić tym podmiotom Państwa dane osobowe.
 7. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. IV a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W szczególności w związku z wykonaniem umowy ( jak również w związku z obowiązkiem podatkowym) nie mniej niż 6 lat a maksymalnie 10 lat od dnia zawarcia umowy. Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.
 8. Informujemy, że zgodnie z RODO przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz, z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, przysługuje Panu/Pani prawo do:
  1. dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  2. żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
  3. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
  4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. przenoszenia danych,
  6. sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Pana/Pani swoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji celu przetwarzania.
 10. Podanie danych osobowych może być obowiązkowe, w przypadku gdy wynika to z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, umowy lub jest niezbędne do realizacji celów przetwarzania.
 11. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.
 12. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.